Hmong Version

project trustLub 12 hlis ntju xyoo 2015

Youth resiliency (tub ntxhais hluas kev tsim txiaj) txhais li cas rau cov tub ntxhais kawm ntawv high school thoob ob lub nroog ntxaib?  Nyob rau xyoo 2010 muaj ib pab pej xeem, xib fwb, thiab neeg tshawb kawm los koom tes ua ke los teb cov lus nug sawm cev ntawm cov tub ntxhais hluas Somali, Mev, thiab Hmoob. Lawv tham nrog cov tub ntxhais hluas uas pom tau tias yam cov xib fwb ua qhia tau tias cov xib fwb paub thiab txhawj txog lawv. Cov tub ntxhais kawm ntawv hais:

“Peb muaj tshiab peb caug tom tsev kawm ntawv thiab ib txhia xib fwb uas tsi yog Hmoob, lawv tuaj koom thiab tseem txhawb thiab saib thiab nqhuas rau thaum peb seev cev.”  (Hmong Youth)

“…nws hais tsis tseg rau kuv txog qhov kuv tsis ua kuv cov ntaub ntawv tom tsev tab sis nws siv sib hawm los piav qhia qhov kuv tau ua thiab yam kuv yuav tau ua ntxiv thiab ua rau kuv xav txog tias qhov ntawv pab kuv tshaj li qhov ua cia li muab daim ntawv cev rau kuv xwb.” (Latino youth)

“Lawv hwm yus. Yog yus xav tau kev pab, lawv zaum nrog yus thiab tham nrog yus thiab hais tias koj ua li no ces tam sim no kuv xav kom koj coj zoo hauv tsev kawm ntawv vim tias tsev kawm ntawv yuav pab coj koj mus rau lwm qhov chaw.” (Somali youth)

Project TRUST (Training for Resiliency in Urban Students and Teachers) los ntawm cov tub ntxhais kawm ntawv txoj kev xav.

Project TRUST yog dab tsis?

 • Ib qhov kev koom tes tshawv kawm uas cov pej xeem ntawm SoLaHmo Koom tes rau Health and Wellness, xib fwb ntawm SPPS, thiab tsev kawm ntawv qib siab ntawm University of Minnesota Medical School thiab College of Education thiab Human Development los koom tes ua ke los tsim tawm thiab soj ntsuam tau 9 tuas koos khas rau cov xib fwb.
 • Project TRUST pob nyiaj pab los ntawm National Institutes of Health.
 • Lub hom phiaj uas los tsim kho resiliency rau cov tub ntxhais kawm ntawv Somali, Mev, Hmoob rau hoob 9th yog rub kev sib rau zoo ntawm cov xib fwb thiab tub ntxhais hluas kom ruaj ntseg. Peb xam tau tias tag nrho cov tub ntxhais kawm ntawv yuav vam meej yog tias lawv cov xib fwb koom tes rau hauv Project TRUST.

resiliency wheelVim li cas kev sib raug zoo ntawm cov xib fwb thiab tsev kawm ntawv tseem ceeb rau kev noj qab nyob zoo thiab kev txawj ntaub ntawv?

 • Kev tshawb kawm yav tag los qhia peb tias kev sib raug zoo ntawm cov tub ntxhais thiab xib fwb nrog rau lub tsev kawm ntawv kawm tau qib zoo, thiab lawv tus cwj pwm tsi phom sij thiab tus cwj  pwm tsis zoo tsawg dua xwb li haus luam yeeb, dej cawv, thiab quav tshuaj.
 • Kawm tiav high school (hais xis kuj) yog is yam tseem ceeb uas yuav los txiav txim rau qhov noj qab nyob zoo.

Peb ua dab tsi?

 • Peb xyoo kev tshawb kawm nrog cov niam txiv, tub ntxhais hluas, thiab xib fwb coj peb txog 9 lub ntsiab uas tshwm sim los ua tuas koos khas rau cov xib fwb.
 • Xib fwb hauv Como tau ua hauj lwm nrog cov neeg pab txhawb hauv Project TRUST los xyaum thiab tsim kho lawv cov kev txawj kom muaj nqes rau kev sib raug zoo nrog cov hluas.
 • Hauv Project TRUST, cov xib fwb tsim kho lawv txoj kev to taub kom tob txog lawv lub hom phiaj ntawv kev loj hlob zoo rau cov tub ntxhais hluas, thiab kawm ntawm txhua tus lub ntsiv yim los tsim kho kev sib raug zoo ntawm xib fwb-tub ntxhais kawm ntawv.

Peb kawm tau dab tsis?

 • 214 tus tub ntxhais kawm ntawv hauv Como uas nyob hoob 9th pom zoo, nrog rau niam txiv tso cai, los sau daim ntawv lus nug txog cov hoov kawm ntawv.
 • Lub ntsiab tag nrho, cov tub ntxhais kawm ntawv nthuav siab heev txog lawv qhov sib raug zoo nrog lawv tus xib fwb thiab kev koom tes thaum pi lub xyoo tshiab.
 • Cov tub ntxhais uas tus xib fwb koom tes rau hauv Project TRUST ceev cia tau lawv lub siab ntsws koom tes (emotional engagement) tag lub xyoo xaus.
 • Cov tub ntxhais uas tus xib fwb koom  tes rau hauv Project TRUST ceev cia tau lawv lub hom phiaj thiab kev cia siab rau lub neej tom ntej (goals and aspirations for the future) tag lub xyoo.
 • Siab ntsws koom tes (Emotional engagement), hom phiaj thiab kev cia siab rau lub neej tom ntej (goals and aspirations for the future) poob qis rau cov tub ntxhais kawm ntawv uas tus xib fwb tsis koom tes rau hauv TRUST.

Cov xib fwb hais li cas rau qhov Project TRUST no?

 • “Qhov hauj lwm teeb tseg lo tham nrog cov tub ntxhais hluas uas yus tsis kheeb tham nrog, that tub ntxhais kawm ntawv los nrog kuv tham tas li tam sim no.”
 • “Kuv muaj ib qho teeb meem nrog ib tug me nyuam kawm ntawv uas (Project TRUST) pab nrog …Kuv pom tau tias kuv yuav tau rub siab kom ntev. Kuv qhia tau rau nws kom nws ua tau zoo tshaj thiab kuv rhais ib ruam rov qab… nws ua tau zoo dua qub lawm.”
 • “Tsim nws mus rau hauv cov kev kawm hauv tsev kawm ntawv kom muaj kev pab cuam. Peb tsuas ua tau ib qho me me rau qhov no thiab me me rau qhov tov xwb thiaj tsis pom qhov txawv.”

Yav tom ntej rau Project TRUST yuav ua li cas?

 • Peb tau thov dua ib pob nyiaj ntawm National Institutes of Health thiab cia siab yuav los tsim siv Project TRUST thoob plaws hauv nroog ntxaib.

Contact us: